Ирина юрьевна белова гасу

Внимание! Новая версия Схемы ГАСУ находится в разработке. Расположение и описание некоторых кабинетов могут быть неактуальными.

Ресурс поддерживается силами УИТ и УИП СПбГАСУ

Ирина юрьевна белова гасу

официальный сайт Казначейства Россииwww. roskazna

Контакты УФК

Часы работы:
Пн-Пт8:00 – 17:00Телефоны УФК по Костромской областиТерриториальные отделы УФК по Костромской областиДокумент создан (изменен 15. 2022 16:08)

Related Papers

The article proves that implementation of the collective (group) rights principle has been a facilitative and innovative means of social inclusion since the end of XX – beginning XXI centuries. Using early stages of women emancipation and feminist movement as an example, it is demonstrated that struggle for status equality of men and women, nevertheless, did not allow the latter to overcome exclusivity of social institutes. Social inclusion has reached a superiorly novel state at the stage of institutional emancipation of women that created conditions for their effective competition within social institutions. Key words: social inclusion, exclusion, collective rights, group rights, institutional emancipation

Україна сьогодні переживає бурхливий розвиток інформаційних телеканалів. Ці телекомпанії працюють в розмовного форматі і протягом всього ефіру глядачі можуть спостерігати за поведінкою, манерами, культурою мовлення та стилем спілкування телеведучих. Все це є складовими а бо стандартами їх професійної майстерності. Водночас українська новинна журналістика не завжди бездоганно дотримується стандартів інформаційного мовлення. До таких стандартів, які найчастіше викладені у редакційних статутах телерадіоорганізацій, належать, зокрема, стандарти збалансованості та достовірності, відокремлення фактів від коментарів, повноти, оперативності та точності інформації. Але деякі вітчизняні а також закордонні експерти додають до цих стандартів ще простоту та культуру мовлення.

У монографії викладено результати досліджень проблематики сталого роз- витку та освіти для сталого розвитку, що обговорені на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Природнича освіти і наука для сталого розвитку: проблеми та перспективи» (10-11 жовтня 2019 р. , м. Глухів). Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти, учителям, методистам та всім, хто ціка- виться проблемами науки і освіти на засадах сталого розвитку. Всі матеріали подані в авторській редакції та виражають персональну пози- цію учасників конференції.

Розвиток об’єднаних територіальних громад зумовлених необхідністю диверсифікації їх діяльності та активізації багатофункціонального підходу як в управлінні, так і становленні підприємницьких структур на їх території, що значно розширює можливості реалізації природного ресурсного та людського капіталу, забезпечуючи підґрунтя для сталого розвитку на локальному рівні. Врахування регіональних та національних особливостей є чинником забезпечення конкурентних переваг та активізації творчої складової людської особистості, факторами підвищення творчого підйому та мотивації до праці. Творчий підхід в підприємництві та самозайнятості на сільських територіях, диверсифікація форм організацій праці посилює комунікації в громаді, сприяє взаємодіям на всіх рівнях. Наслідком останнього стали поширення практики креативного підприємництва, фокусування на творчій діяльності та ініціювання розвитку економіки знань. Принциповим з позиції запровадження інноваційних підходів є проведення чисельних заходів і творчих ініціатив в різних галузях підприємницької активності, стратегічно розроблені і спрямовані на благо місцевого населення. Формування досвіду розробки програм, стратегій та політики в сфері формування, інформування, розвитку і підтримки креативного підприємництва варіює від картографування до довідників та програм розвитку ремісників до навчальних і пропагандистських організацій і стратегій ув’язки креативного підприємництва з місцевим розвитком і плануванням. Потреба прийняти взаємодоповнюваність інновацій «знизу – вгору» і специфічних, непередбачуваних змін, одночасно звільняючи місце для політики, планування і механізмів спільного управління. Пом’якшення впливу негативних аспектів підприємництва з позиції формування засад його екологічної стійкості і соціально-культурного благополуччя є основою заснування спільноти однодумців. Фокусування на фокусується на творчих, індивідуальних особливостях та досвіді як фахівців підприємницьких структур, так і мешканців території започатковує якісно новий рівень симбіотичних відносин між різними формами творчої діяльності і місцевими органами влади й управління, в яких вона проявляється як базис місцевої стратегії і політики.

Грунтуючись на аналізі поглядів Л. Виготського та Е. Еріксона, ми можемо говорити про гіпотетичний, поки, механізм виникнення вікової кризи: відбувається фрустрація нових „викликів” дитини навколишньому. Причому ці виклики можуть фруструватися і ззовні (соціально) і біологічно (теж, загалом-то – ззовні), від нерозвиненості якихось біологічних механізмів, які повинні б підтримати ці виклики. Ми схильні стверджувати, що механізми, а отже і основний зміст і динаміка вікових та життєвих криз мають спільну природу. Це дає право по-іншому і більш оптимістично поглянути на психологію життєвої кризи і переживання її людиною. Одним із психологічних засобів подолання кризи може бути включення людини в інтерсуб’єктну взаємодію. Інтерсуб’єктність – це властивість взаємодії спричинювати зростання рівня суб’єктності, механізмом чого є врахування суб’єктної позиції іншої людини. Антонімом інтерсуб’єктності є інтерсуб’єктивність – поглиненість власною унікальністю, неповторністю, специфічністю, спілкування двох ізольованих насправді індивідів, які при цьому не розвивають власну суб’єктність, а демонструють переваги власних суб’єктивних бачень, не зацікавлюючись насправді простором реальної взаємодії та іншою людиною як такою.

Абдуайтов Айдын Абдисабитович

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д

Положение о структурном подразделении

Управление развития проектов Департамента развития

Власов Дмитрий Викторович

Управление маркетинга Департамента развития

Доль Виктор Валерьевич

Заметта Дарья Николаевна

Отдел расписания и нагрузки Учебно-методического управления

Шишкина Светлана Петровна

Отдел лицензирования и аккредитации

Щедроткина Светлана Вячеславовна

Пахомова Юлия Николаевна

Отдел по работе с персоналом

Сальникова Наталья Владимировна

Маркелов Евгений Владимирович

Отдел международных связей

Служба по приему

Голубева Елена Борисовна

Шемякина Марина Сергеевна

Отдел конкурсного отбора и аттестации профессорско-преподавательского состава

Служба охраны труда

Михайличенко Вера Ивановна

Отдел мониторинга и отчетности

Краснов Константин Георгиевич

Отдел организации учебного процесса

Шашин Андрей Дмитриевич

Отдел подготовки электронных образовательных ресурсов

Кузнецова Ольга Владимировна

Афанасьева Татьяна Петровна

Полуэктова Светлана Владимировна

Департамент по административно-хозяйственной работе

Кузнецов Вячеслав Олегович

Департамент информационных технологий

Егоркина Екатерина Борисовна

Центр изучения русского языка как иностранного

Шемякина Галина Михайловна

Управление IT инфраструктуры

Хомяков Сергей Михайлович

Департамент дополнительного образования

Белова Ирина Юрьевна

Департамент по работе с обучающимися

Юнусова Резеда Ринатовна

Отдел практики Департамента по работе с обучающимися

Амирова Зарема Буттаевна

Отдел по работе с молодежью Департамента по работе с обучающимися

Бузанова Анастасия Игоревна

Отдел государственной итоговой аттестации Департамента по работе с обучающимися

Семикопная Парвина Алиевна

Черных Наталья Николаевна

Варфоломеев Владимир Николаевич

Высшая школа бизнеса и менеджмента

Глухова Елена Евгеньевна

Сумнина Елена Викторовна

Борисевич Михаил Михайлович

Кафедра экономики и управления

Марущак Илья Иванович

Кафедра естественно-научных дисциплин

Нагаева Ирина Александровна

Кафедра гуманитарных наук

Егорова Оксана Вениаминовна

Кафедра физической культуры

Пряникова Наталья Геннадьевна

Кафедра иностранных языков и речевой коммуникации

Пашковская Наталья Дмитриевна

Распопова Светлана Сергеевна

Кафедра рекламы и связей с общественностью

Мулина Наталья Алексеевна

Кафедра гражданского и уголовного права и процесса

Шикула Ильмира Рифкатьевна

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации

Бузинова Людмила Михайловна

Кафедра истории, теории государства и права и международного права

Кафедра общегуманитарных наук и массовых коммуникаций

Лапшин Василий Андреевич

Айсувакова Татьяна Петровна

Кафедра экономики и финансов

Новиков Александр Анатольевич

Кожина Вероника Олеговна

Кафедра государственного и муниципального управления

Мельниченко Надежда Федоровна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *